Title: Pilgrims to Transcendence, Author: James Gunn
Title: Transcendental, Author: James Gunn
Title: Transgalactic, Author: James Gunn
Title: Transformation, Author: James Gunn
Title: Transcendental - The Trilogy, Author: James Gunn