Title: Extreme Weather, Author: Thomas Streissguth
Title: The Sinking of the Titanic, Author: Thomas Streissguth
Title: Custer's Last Stand, Author: Thomas Streissguth
Title: Reporting: The Tulsa Riot: 1921, Author: Thomas Streissguth
Title: Investigating the D.B. Cooper Hijacking, Author: Tom Streissguth