Title: Utopia, Author: Thomas More
Title: Utopia, Author: Sir Thomas More