Title: Sha Na Na/Rock and Roll Is Here to Stay, Artist: Sha Na Na
Title: 40th Anniversary Collector's, Artist: Sha Na Na
Title: 50th Anniversary [Commemorative Edition], Artist: Sha Na Na
Title: Rockin' Christmas, Artist: Sha Na Na
Title: One More Saturday Night, Artist: Sha Na Na