Title: Classic Munsch 123, Author: Robert Munsch
Title: A Classic Munsch ABC, Author: Robert Munsch
Title: Classic Munsch Moods, Author: Robert Munsch