Title: Akira: Special Edition
Title: Akira, Volume 1, Author: Katsuhiro Otomo
Title: Akira 35th Anniversary Box Set, Author: Katsuhiro Otomo
Hardcover $149.98 $199.99 Current price is $149.98, Original price is $199.99.
Title: Akira, Volume 2, Author: Katsuhiro Otomo
Title: Akira, Volume 3, Author: Katsuhiro Otomo
Title: Mushi-Shi
Director: Katsuhiro Otomo
Title: Akira, Volume 4, Author: Katsuhiro Otomo
Title: Akira, Volume 6, Author: Katsuhiro Otomo
Title: Akira, Volume 5, Author: Katsuhiro Otomo
Title: Memories
Title: OTOMO KATSUHIRO: 20 POSTERS: Reprints of Classic Posters, Author: Katsuhiro Otomo
Title: OTOMO: A Global Tribute to the Mind Behind Akira, Author: Katsuhiro Otomo
Title: Steamboy
Director: Katsuhiro Otomo