Title: Tempting Treasures, Author: Kathi S. Barton
Title: Chance Encounters, Author: Kathi S. Barton