.
Title: Iron Kingdoms Excursions: Season Two, Volume One, Author: Darla Kennerud
Title: Iron Kingdoms Excursions: Season Two, Volume Two, Author: Richard Lee Byers
Title: Iron Kingdoms Excursions: Season Two, Volume Three, Author: Erik Scott de Bie
Title: Iron Kingdoms Excursions: Season Two, Volume Four, Author: Richard Lee Byers
Title: Iron Kingdoms Excursions: Season Two, Volume Five, Author: Oren Askhenazi