Title: La Seduzione
Director: Fernando di Leo
Title: Shoot First, Die Later
Title: Asylum of Blood
Director: Fernando di Leo
Title: To Be Twenty
Director: Fernando di Leo
Title: Vacanze Per un Massacro
Title: Milano Calibro 9
Director: Fernando di Leo
Title: Colpo in Canna
Director: Fernando di Leo
Title: Wipeout!
Director: Fernando di Leo
Title: Mister Scarface
Director: Fernando di Leo