Title: Napoleon Dynamite: Impeach Pedro, Author: Carlos Guzman-Verdugo
Title: Napoleon Dynamite #4, Author: Carlos Guzman-Verdugo
Title: Napoleon Dynamite #2, Author: Carlos Guzman-Verdugo
Title: Napoleon Dynamite #1, Author: Carlos Guzman-Verdugo
Title: Napoleon Dynamite #3, Author: Carlos Guzman-Verdugo