Title: Secret Shade, Author: Ann Serafini
Title: Sapphire Shade, Author: Ann Serafini
Title: Sanguine Shade, Author: Ann Serafini
Title: Somnial Shade, Author: Ann Serafini
Title: Scialytic Shade, Author: Ann Serafini