Title: Das Lied des Kolibris: Roman, Author: Ana Veloso
Title: Der indigoblaue Schleier: Roman, Author: Ana Veloso
Title: Das Mädchen am Rio Paraíso: Roman, Author: Ana Veloso
Title: Der Duft der Kaffeeblüte, Author: Ana Veloso
Title: Januarfluss, Author: Ana Veloso
Title: Unter den Sternen von Rio: Roman, Author: Ana Veloso