Title: Tesoro, Author: Natsume Ono
Title: Boy, Author: Takeshi Kitano