Title: Boy, Author: Takeshi Kitano
Title: Tesoro, Author: Natsume Ono