Title: The Chosen (Fredrika Bergman Series #5), Author: Kristina Ohlsson
Title: Silenced (Fredrika Bergman Series #2), Author: Kristina Ohlsson
Title: Unwanted (Fredrika Bergman Series #1), Author: Kristina Ohlsson
Title: The Swede, Author: Robert Karjel
Title: The Emigrants, Author: ABC-CLIO